- CHECK-IN.DK - https://check-in.dk -

Større mulighed for straffesager mod flyselskaber

Trafikstyrelsen får den 1. januar mulighed for at bede anklagemyndigheden om at rejse straffesag første gang et flyselskab overtræder EU-lovgivningen om passagerrettigheder. SAS er betænkelig.

En af de mest omdiskuterede lovgivninger i europæisk luftfart er EU-forordning nr. 261/2004, der regulerer passagerrettigheder på luftfartsområdet.

EU-Kommissionen har ønsket at styrke håndhævelsen af flypassagerernes rettigheder i medlemslandene, hvor det i Danmark er Trafikstyrelsen, der håndhæver og fortolker lovgivningen i klagesager.

Trafikstyrelsen har derfor udsendt enny bekendtgørelse, der træder i kraft den 1. januar 2014. Den nye bekendtgørelse giver Trafikstyrelsen mulighed for at træffe bindende afgørelser i klagesager vedrørende EU-forordningen.

Dermed kan Trafikstyrelsen pålægge et flyselskab at at opfylde de forpligtelser, der fremgår af EU-forordningen, hvilket blandt vil kunne være at betale kompensation til berørte flypassagerer.

I dag forholder det sig således, at Trafikstyrelsen først kan gribe ind overfor flyselskaberne ved gentagne overtræder af EU261/2004. Efter den nye bekendtgørelse vil for Trafikstyrelsen som udgangspunkt være muligt at rejse straffesag første gang et flyselskab ikke vælger at følge Trafikstyrelsens afgørelse, hedder det i en pressemeddelelse fra styrelsen.

Betænkeligheder hos SAS
Trafikstyrelsen sendte i begyndelsen af november måned et udkast til de nye bestemmelser til høring. Ved høringsfristens udløb den 22. november var der kommethøringssvarfra forbruger- og brancheorganisationerne, mens SAS og Jet Time var de eneste flyselskaber med et høringssvar.

Hos SAS er man bekymret over, at de skærpede regler især vil ramme de danske flyselskaber, der er kendt for at efterleve Trafikstyrelsens afgørelser. Det kan skabe en konkurrenceforvridende og diskriminerede praksis, som stiller de danske flyselskaber i en urimelig markedsposition, hedder det i høringssvaret fra SAS.

SAS bakkes op af Dansk Luftfart og DI Transport, der hæfter sig ved, at Trafikstyrelsen ikke nødvendigvis har samme mulighed for at håndhæve afgørelser overfor flyselskaber, der ikke er etableret i Danmark. De to organisationer henviser blandt andet til Lov om Rejsegarantifond, hvor eksempelvis Norwegian er fritaget for garantistillelsen, da selskabet ikke fysisk sælger billetter i Danmark fra egne kontorer.

Forbrugerorganisationernes reaktioner er ikke overraskende uden forbehold. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen mener, at der er tale om en forbedret forbrugerbeskyttelse. Her henviser man til, at Forbruger Europa har mange sager vedrørende EU-forordningen, og at forbrugerne ofte har udtrykt ønske om sanktionsmuligheder overfor de flyselskaber, som ikke efterlever Trafikstyrelsens afgørelser.