Ingen tillid til aske-prognoser

De europæiske flyselskaber har mistet tilliden til de simulationer, der bliver anvendt som grundlag for flyveforbud i det europæiske luftrum. Flyselskaberne efterspørger præcise og aktuelle data, der ikke udelukkende er baseret på prognoser.

Sammenslutningen af europæiske flyselskaber AEA (The Assocation of European Airlines) har mistet tilliden til prognoserne om vulkansk aske. Flyselskaberne vil have fakta på bordet. “Vi ønsker en robust, harmoniseret og bedre europæisk krisestyring,“ mener de 36 europæiske AEA-medlemmer.

Den nuværende procedure, der lægger til grund for identifikation af områder med flyveforbud som følge af vulkansk aske, er baseret på beregninger fra VAAC (Volanic Ash Advisory Centre) i London. På baggrund af kritik mod VAAC´s beregningsmodeller har centret forsvaret sig med, at metoden er “afprøvet og internationalt anerkendt“.

“190.000 flyvninger i europæisk luftrum har ikke vist tegn på vulkansk aske hverken på flykroppe eller motorer. VAAC kan ikke fortsætte med at basere sig på simulationer. Det er nødvendigt med flere testflyvninger for at fastslå, hvorvidt VAAC´s data er præcise,“ siger AEA´s generalsekretær Ulrich Schulte-Strathaus.

AEA-generalsekretæren efterlyser andre kilder til beslutning om, hvorvidt det er sikkert at flyveunder askeforekomster. AEA mener, at det nuværendesystem er utilstrækkeligt, da VAAC-modellen kun viser en prognose på askeforekomsten.

“Andre regioner i verden er også lejlighedsvis ramt af aske fra vulkanske udbrud. I USA anvender man eksemeplvis en datakilde, der empirisk er dokumenteret som værende robust, præcis og aktuel,“ siger Ulrich Schulte-Strathaus.

AEA opfordrertil en øjelikkelig løsning af den vedvarendeusikkerhed og en strømlinet brug af relevante data. Piloterne skal have præcise data, så de kan undgå potentielt farlige zoner i luftrummet, mener AEA.

Den europæiske organisation for luftfartssikkerhed Eurocontrol har den 11. maj fjernet den buffer-zone på 60 nautiske mil (111 kilometer), der oprindeligt var etableret i forhold til askekortenes prognoser. Baggrunden herfor er, at partikelmålinger fra fly samt lasermålinger foretaget fra jorden viser, at VAAC-askekortene har været meget præcise. Denne beslutning står derfor i skarp kontrast til flyselskabernes kritik af VAAC-målingerne.

Link: Brev fra Eurocontrol til de nationale luftfartsmyndigheder