ICAO-hovedkvarteret i Montreal. (Foto: ICAO)

Nye skrappe kav til CO2-udledning

FN’s særlige luftfartsorgan ICAO har vedtaget nye skrappe krav for CO2-udledningen fra fremtidens fly.

Luftfarten går endnu en gang forrest med hensyn til at reducere CO2-udledningen. Således har de 191 medlemsstater i FN’s særlige luftfartsorgan, International Civil Aviation Organization (ICAO), i denne måned vedtaget nye skrappere krav for CO2-udledning fra nye fly. En ny standard, som vil reducere den virkning udledning af drivhusgasser har på det globale miljø.

Aftalen betyder, at alle nye fly, der bliver certificeret og godkendt efter 1. januar 2020 skal leve op til de nyere skrappere krav. Når Airbus, Boeing, Embraer, ATR, Bombardier og andre af verdens store flyproducenter begynder at tegne de første streger til fremtidens nye flytyper, så skal de allerede nu have de nye krav med i beregningerne.

Banebrydende indsats
Flytyper, der allerede er i produktion skal leve op til kravene i 2023. Og i 2028 vil det ikke længere være muligt at producere flytyper, der ikke lever op til de nye krav. Det er første gang man indføre globale standarder for designcertificering indenfor en branche. Det er eksempelvis ikke tilfældet i skibsindustrien, hvor man også arbejder med at nedbringe CO2-udledningen, men ikke er kommet lige så langt som flyindustrien.

“Den internationale civile luftfart har endnu en gang gjort en banebrydende indsats for at løse indvirkningen af luftfartens CO2-udledning på på det globale klima,” understregede ICAO-Rådets Formand Dr. Olumuyiwa Benard Aliu.

ICAO-rådet består af 36 medlemslande, som mødes flere gange årligt. I oktober sidste år besluttede ICAO den såkaldte CORSIA-aftale (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation, red.), der skal komplementere mange af de tiltag, som flyselskaber over hele verden allerede har igangsat på miljøområdet Det handler blandt andet om tekniske og operationelle forbedringer samt øget produktion og brug af biobrændstof til fly.

CO2-neutral vækst
Implementeringen af CORSIA vil blive indledt med en såkaldt pilot-fase fra 2021 til udgangen af 2023, og den vil blive fulgt af en første fase fra 2024 til 2026. Deltagelsen i begge faser vil være frivillig, mens fasen fra 2027 til 2035 vil være obligatorisk for alle medlemslande. Der blev dog vedtaget nogle undtagelser for en række u-lande og små ø-stater, der samlet har en meget lav andel af international luftfart. Første fase blev tiltrådt af 65 medlemslande – herunder Danmark – og tilsammen repræsenterer disse 65 lande omkring 85 procent af den samlede internationale luftfart.

Den gennemsnitlige CO2-udledning fra international luftfart mellem 2019 og 2020 kommer til at danne basis for CO2-neutral vækst fra 2020, som bliver fremtidigt målepunkt. I hvert år fra 2021 og fremad vil forskellen mellem 2019/20-niveauet og det aktuelle års niveau udgøre den del, som luftfartsindustrien bliver ansvarlig for.

Forum for samarbejde
ICAO blev oprettet i 1944 for at fremme en sikker og velordnet udvikling af den internationale civile luftfart i hele verden. Det fastsætter standarder og forskrifter, der er nødvendige for luftfartssikkerhed, sikkerhed, effektivitet, kapacitet og miljøbeskyttelse, blandt mange andre prioriteter. Organisationen tjener som forum for samarbejde på alle områder af civil luftfart blandt dets 191 medlemsstater.

Stiftelsen af ICAO fandt sted i den amerikanske storby Chicago, hvor man indgik ”Convention on International Civil Aviation”. Den regulererer store dele af luftfarten og nye paragraffer bliver hele tiden vedtaget. Populært kaldes den for Chicago-konventionen.

 

Relaterede artikler:

Luftfartsbranchen roser CORSIA-aftalen

EU reducerer omstridt CO2-kvotesystem

Miljøgevinst af nye fly snigløbes af vækst

ICAO-aftale møder dansk skepsis