PNR-kontor skal samle passagerinformationer

EU-Kommissionen har på rådsmødet den 24.- 25. februar 2011 præsenteret et direktivforslag om anvendelse af luftfartsselskabernes passagerlister (PNR-oplysninger) med henblik på retshåndhævelse. Justitsministeriet har nu sendt forslaget i høring.

EU ønsker at stoppe den udbredte grænseoverskridende kriminalitet som terrorisme, organiseret kriminalitet, narkotikahandel, menneskehandel og våbenhandel. Tilsammen udgørdisse typer af kriminaliteten trussel mod EU´s indre sikkerhed, hvorfor EU gennem et direktiv ønsker at fastlægge overordnede rammer for samarbejdet om herom.

Det har udmøntet sig i et direktivforslag om anvendelse af passagerlisteoplysninger. Justitsministeriet har sendt forslaget i høring med frist til den 27. april 2011.

Forslaget skal udstikke fælles rammer for EU-medlemsstaternes lovgivning om luftfartsselskabers videregivelse af passagerlisteoplysninger (PNR-oplysninger) i forbindelse med internationale flyvninger til og fra medlemsstaterne og om behandlingen af disse oplysninger.

Isin nuværende formlægger forslaget op til, at medlemsstaterne skal udpege et såkaldtPNR-kontor, der skal være ansvarlig for indsamling og behandling af PNR-oplysninger fra luftfartsselskaberne.

Forslaget indeholder endvidere bestemmelser om luftfartselskabernes forpligtelser til at videregive oplysninger. Herudover indeholder forslagetregler for anvendelsen af de indsamlede oplysninger, samt hvordan personoplysninger beskyttes bedst muligt.

Spørgsmålet om systematisk videregivelse af passageroplysninger har været behandlet i EU siden 2007. Der er fra flere sider anført, at det ikke skal belaste luftfartsselskaberne omkostningsmæssigt, men at det er de såkaldte “rekvirerende parter“, der skal afholde eventuelle omkostninger i forbindelse med sikring af det rette datagrundlag udover hvad luftfartsselskaberne i dag registrerer til kommercielt brug.

Der foreligger allerede en meget omdiskuteret PNR-aftale mellem EU og USA. Kritikerne pegerher på, at USA aldrig har forelagt afgørende beviser for, at massiv og systematisk anvendelse af PNR-oplysninger er nødvendig til bekæmpelse af terror og alvorlig kriminalitet.