(Arkivfoto: SAS-fly i Stockholm Arlanda-lufthavnen)

SAS kan være tæt på at miste tilladelse til at drive flyselskab

SAS’ økonomiske vanskeligheder er så store, at luftfartsmyndighederne ifølge EU-reglerne er tæt på at kunne inddrage selskabets tilladelse til at drive luftfartsselskab. Trafikstyrelsen har dog ikke kontrolleret selskabets økonomi i mere end et halvt år.

Hvis SAS-ledelsen henover weekenden ikke får landet en aftale med fagforeningerne om en spareplan, som kan tilfredsstille SAS’ bankforbindelser, så fryser bankerne lån for over fire milliarder kroner. Så har SAS kun sin kassebeholdning på omkring to mia. danske kroner at klare sig for. Og det er ifølge SAS selv kun nok til at holde selskabet flyvende i 2-3 måneder.

Dermed er selskabet på kant med EU-reglerne for at drive luftfartsselskab i Europa og kan risikere at miste sin operationslicens.

Svare en hver sit
EU’s regler for at drive luftfartsselskab siger klart, at et selskab skal kunne opfylde sine faktiske og potentielle forpligtelser i en periode på 12 måneder ud i fremtiden. Selskabet skal altså kunne svare en hver sit et år frem i tiden. Kan selskabet ikke det, så kan de nationale luftfartsmyndigheder inddrage luftfartsselskabets EU-licens, eller udstyre selskabet med en midlertidig tilladelse.

Det fremgår af Artikel 9, stk 1 i “Europa-Parlamentets og rådets forordning (EF) Nr. 1008/2008 af 24. september 2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet“. Forordningen er en form for ”grundlov” for reguleringen af al europæisk lufttrafik.

EU-lovgivningen pålægger også luftfartsmyndighederne at iværksætte en grundig undersøgelse, hvis et luftfartsselskab er i økonomiske vanskeligheder. I EU-forordningens Artikel 9 stk. 2 står der nemlig:

”Hvis der er tydelige tegn på finansielle problemer, eller der er indledt insolvensprocedure eller lignende procedure mod et EF-luftfartsselskab, iværksætter den kompetente licensudstedende myndighed, der har udstedt licens til luftfartsselskabet, omgående en grundig vurdering af den finansielle situation.”

Tilsyn i maj
På trods af de aktuelle udmeldinger fra SAS om selskabets alvorlige økonomiske situation, så har den danske Trafikstyrelse og luftfartsmyndighederne i Norge og Sverige ikke foretaget sig noget siden det årlige tilsyn blev gennemført i maj i år. De økonomiske tilsyn foretages på baggrund af en elektronisk indrapporteringsblanket, som SAS selv udfylder, samt en revisorpåtegnet årsrapport. Siden maj har styrelserne kun læst aviser og regnskaber.

”Trafikstyrelsen har siden maj fulgt med i og overvåget SAS’ økonomi med henblik på at sikre, at SAS fortsat lever op til kravene i EU-forordning 1008/2008. Overvågningen består bl.a. af gennemgang af løbende regnskaber fra SAS samt presseomtale af selskabet i diverse medier,” skriver vicedirektør Keld Ludvigsen fra Trafikstyrelsen i et skriftligt svar til CHECK-IN.dk.

Det seneste økonomiske tilsyn med SAS dækkede regnskabsåret 2011. Af dette fremgik det, at det finansielle beredskab var 8,9 mia. svenske kroner. Beredskabet bestod af likvider og uudnyttede kreditfaciliteter. På denne baggrund vurderede Trafikstyrelsen, at der ikke var grundlag for at foretage sig yderligere i sagen.

Hvis bankerne fastfryser lånekreditterne vil SAS kun have et finansielt beredskab på omkring 2,4 mia. svenske kroner.

SAS bekræfter, at man ikke har fået nogen henvendelser fra luftfartsmyndighederne i forbindelse med den aktuelle økonomiske krise.