Nogle fly var i månederne op til konkursen blevet skrællet for reservedele for at holde andre fly i luften.

Cimber: Potentiel tabsrisiko på 85 millioner kroner

Fredagens årsregnskab fra Cimber Sterling var intet mindre end en katastrofe. Selskabet præsenterede et samlet driftsunderskud på 268 millioner kroner for regnskabsåret 2010/11. Værdiansættelsen af flyflåden med en potentiel nedskrivningrisiko på 85 millioner kroner kan være en ny tikkende bombe i fremtidige regnskaber.

Da Cimber Sterling afsluttede regnskabsåret den 30. april 2011 var der blot 1 million kroner tilbage i selskabets kassebeholdning – og ingen yderligere kreditfaciliteter fra banker og andre finansieringskilder. Dette skal ses i forhold til en omsætning i selskabet på næsten 2 milliarder kroner.

Derfor var kapitaltilsagnet fra Mansvell Enterprises Ltd. overordentligt tiltrængt for at sikre selskabets fortsatte drift. Men de 165 millioner kroner, der er udbyttet af tegningsaftalen med det cypriotiske holdingselskab, rækker kun til atlukke destørste huller.

Cimber Sterling fortsætter derfor arbejdet med at refinansiere selskabets flyflåde for at styrke koncernens likviditetsberedskab yderligere. Det sker blandt andet ved hjælp afsalgsamt salg- og tilbageleasing af selskabets fly.

Det sketeeksempelvis i regnskabsåret 2010/11, hvor Cimber Sterling solgte tre ATR-fly, som efterfølgende blev leaset tilbage. Det kostede selskabet et samlet tab på 31 millioner kroner, da flyene var bogført til en højere værdi en den aktuelle opnåelige salgspris.

Flyflåde bogført 85 millioner kroner højere end markedsværdi

Per 30. april 2011 har Cimber Sterling 11 fly tilbage, som selskabet selv ejer ud af en samlet flåde på 26 fly. Den skønnede markedsværdi af flyflåden er baseret på listepriser i USD, der ultimo regnskabsåret er omregnet til 436 millioner kroner, hvilket er 85 millioner kroner lavere end den bogførte værdi på 521 millioner kroner.

Cimber Sterling har valgt ikke at nedskrive denne værdi ud fra princippet om en højere beregnet genindvindingsværdi. En nedskrivning ville have betydet et yderligere tab på 85 millioner kroner i det netop aflagte årsregnskab samt en ugunstigpåvirkning af egenkapitalen, der var negativ ved regnskabsårets afslutning.

Men med et igangværende refinansieringsprogram vil der være risiko for, at nye regnskabsmæssige tab kan ligge forude, når og hvis et eller flere af flyene skalsælges. Cimber Sterling oplyser i regnskabet, at alene ét af flyene har en værdiforskel på 45 millioner kroner mellem nettorealisationsværdien og den bogførte værdi.

Derfor kan værdiforringelsestestenmed efterfølgendebeslutning om ikke at nedskrive til lavere værdier være en tikkende bombe under fremtidige regnskaber fra det hårdt plagede flyselskab.