EU 261/2004: Den forhadte forordning

Forordning 261/2004 om flypassagerers rettigheder vækker stadig debat. Luftfartsselskaberne føler sig ladt i stikken med regningen for uforudsete begivenheder.

”Forordning 261/2004 om flypassagerers rettigheder: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91”

Det er den fulde titel på en forordning, der bliver ved med at skabe debat.

Selve forordningen fastsætter nemlig fælles europæiske bestemmelser om kompensation og bistand til flypassagerer ved aflysning eller lange forsinkelser.

Ifølge EU 261/2004-forordningen har flypassagerer krav på en ny rejse eller pengene tilbage i tilfælde af aflysninger. Endvidere skal passagereren have dækket omkostninger til hotelophold, måltider og transport mellem lufthavn og hotel.

Belastning for luftfartsselskaberne
Forordningen skal beskytte forbrugeren, men er samtidig ved at blive en belastning for luftfartsselskaberne, som står alene tilbage med regningen.

De stærkt stigende udgifter fik det irske lavprisselskab Ryanair til med virkning fra 4. april 2011 at indføre et gebyr på to euro pr. passager. Ifølge Ryanair skal gebyret dække de 100 mio. euro, som 15.000 aflyste flyvninger kostede selskabet sidste år. Årsagen var især den islandsk vulkanaskesky og det voldsomme snevejr og flyvelederstrejke flere steder i Europa.

Ryanair har længe været kritisk over for EU-regel 261, og også det danske Cimber Sterling har kritiseret det forhold, at luftfartsselskaberne står alene med forpligtelserne i force majeur-lignende situationer.

Skal sikre den frie bevægelighed
I denne uge afgav Europa-Kommissionen meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet omkring netop anvendelsen af forordning 261/2004

Forordningen skal sikre forudsætningen for den frie bevægelighed, der er en af “unionsborgernes vigtigste individuelle rettigheder og et afgørende aspekt af det indre marked, er vital for EU’s økonomis konkurrenceevne og integration.“

Med andre ord er det at rejse en nødvendig forudsætning for den fri bevægelighed, og derfor skulle forbrugeren beskyttes.

Problemet er imidlertid, at der er forskellig anvendelser blandt luftfartsselskaber og nationale håndhævelsesorganer, hvilket gør det vanskeligt for passagerer og interessenter at forstå de fastlagte rettigheder. EU-Kommissionen redegjorde allerede i 2007 for de vigtigste mangler ved forordningens anvendelse sammen med et sæt afhjælpende foranstaltninger.

Luftfartsmarkedets liberalisering, opblomstringen af nye selskaber og forretningskoncepter samt udbygningen af nye ruter i fællesskab har siden den oprindelige forordning skabt nye rejsemuligheder for passagerer. Den øgede aktivitet har “i visse henseender påvirket lufttransportens oplevede kvalitet negativt.“

Det skyldes ifølge EU-Kommissionen blandt andet unødvendige forsinkelser på grund af overbelastning af luftrummet, overfyldte lufthavne og utilstrækkelige alternative planer i tilfælde af meget dårlige vejrforhold samt strengere sikkerhedsforholdsregler.

Askeskyen var en udfordring
Især askeskyen satte forordningen på en prøve, men ifølge EU-Kommissionen ville “kaos og omkostninger for både europæiske borgere og samfundet som helhed have været meget større“ uden forordningen.

EU-Kommissionen vurderer også, at vulkanudbruddet illustrerede nogle strukturelle begrænsninger, og at det kan være “hensigtsmæssigt at vurdere det forholdsmæssige i visse foranstaltninger, for eksempel det ubegrænsede ansvar for retten til forplejning m.v. under større naturkatastrofer.“

Og mens luffartsselskaberne kritiserer forordningen, er passagerne heller ikke udelt tilfredse med luftfartsselskabernes håndtering, blandt andet af retten til at få tilbudt en omlægning af rejsen eller modtage forplejning.

Samtidig er det et problem, at nationale håndhævelsesorganer ikke behandler klager hurtigt og effektivt, og at deres afgørelser ikke er bindende og derfor ikke altid følges af luftfartsselskaber.

EU-Kommissionen peger på, at man kan forbedre indsatsen med blandt andet en ensartet fortolkning og håndhævelse i hele EU og en entydig og let forståelig klagebehandling samt ikke mindst bedre information.

Nyt lovtiltag i 2012
Kommissionen vil nu samarbejde med de nationale håndhævelsesorganer om at skabe en harmoniseret fortolkning af regler, lave en konsekvensanalyse og i 2012 foreslå yderligere foranstaltninger om luftfartspassagerers rettigheder, herunder et lovtiltag.

Forordningens anvendelse ventes især at skulle forbedres på tre punkter, nemlig ved at harmonisere og effektivere håndhævelsen af EU-rettighederne, gøre det lettere at gøre rettighederne gældende i praksis, og endelig skabe øget bevågenhed om disse rettigheder.

I 2012 ventes EU-Kommissionen at bekendtgøre de præcise foranstaltninger og eventuelle lovtiltag. Indtil da forbliver Forordning 261/2004 i praksis en udgift for luftfartsselskaber, der i den øjeblikkelige konkurrencesituation ikke har mange andre muligheder end at sende regningen videre til forbrugeren.

Det kan man så gøre indirekte ved at hæve billetpriserne generelt eller direkte som Ryanair med det særskilte gebyr for at dække selskabets omkostninger ved forordningen.

Uanset problemerne synes der at være enighed blandt EU-Kommissionen, luftfartsselskaberne og passagerne om, at den nuværende situation ikke er tilfredsstillende, og at der er plads til forbedringer.

Fakta om EU 261/2004:

EU forordning 261/2004 fastslår, at flypassagerer har visse rettigheder ved boardingafvisning, aflysning og lange forsinkelser.

Forordningen gælder ved en flyafgang fra et EU-land eller ved en flyafgang fra et land udenfor EU, hvis bestemmelseslufthavnen er i et EU-land og det transporterende luftfartsselskab samtidig er et EU-luftfartsselskab. Er disse betingelser opfyldt, gælder forordningen uanset om der er tale om en ruteflyvning eller charterflyvning, herunder en flyvning der indgår i en pakkerejse.

Forordningen sikrer passagerne i fire tilfælde

1) Boardingafvisning: Afvisning af passagerer på en flyvning, hvor passagererne har en bekræftet reservation og er til stede ved check-in som foreskrevet.
2) Aflysning: En planlagt flyvning, der ikke gennemføres.
3) Lange forsinkelser: Forsinkelser på mindst to timer og derover.
4) Forsinkelser ved ankomst: Kompensation ved forsinkelser på mindst tre timer ved ankomst.