Thomas Kastrup-Larsen og Lars Krull, henholdsvis formand og næstformand for Aalborg Lufthavn.

Undergraver politikerne bag Aarhus Lufthavn det danske konkurrencesamfund?

DEBAT: Den vedvarende økonomiske støtte fra ejerkommunerne bag Aarhus Lufthavn trods lufthavnens manglende evne til at opretholde sig selv, understøtter ikke en bæredygtig og retfærdig markedsudvikling, skriver formandskabet i Aalborg Lufthavn.

Af Bestyrelsesformand Thomas Kastrup-Larsen og næstformand Lars Krull, Aalborg Lufthavn AmbA

Som formandskab for Aalborg Lufthavn er vi interesserede i spørgsmålet om fair konkurrence og økonomisk bæredygtighed inden for dansk luftfart. Vi ser med bekymring den fortsatte offentlige støtte til Aarhus Lufthavn, som ikke blot rejser tvivl om lufthavnens egen økonomiske levedygtighed, men også om de bredere principper for markedskonkurrence, som vi politisk mange gange har bekræftet. Den gentagne finansielle støtte fra ejerkommunerne, herunder Aarhus Kommune, uden passende privat kapitaltilførsel, tegner et billede af en forstyrret markedsdynamik.

Til trods for adskillige udskydelser og manglende evne til at tiltrække passende og nødvendig privat kapital, fortsætter Aarhus Lufthavn med at modtage offentlig støtte. Dette gentagne mønster af finansiel redning, uden klare tegn på en økonomisk bære dygtig forretningsmodel, bør give anledning til alvorlige overvejelser blandt de politikere, der står bag disse beslutninger. Man må spørge, om disse fortsatte investeringer er i overensstemmelse med de langsigtede interesser for et konkurrencepræget og økonomisk sundt erhvervsklima i Danmark.

Det er afgørende, at vi overvejer, hvad konsekvenserne er af at støtte en virksomhed, der ikke kan opretholde sig selv uden offentlige tilskud. Er det rimeligt at anvende skatteborgernes penge til at opretholde en forretning, hvis markedsværdi og bæredygtighed er så tvivlsom? Det er bekymrende, at ejerkommunernes fortsatte finansielle støtte virker og kan virke som en direkte underminering af det konkurrencesamfund, vi som land er stolte af at støtte.

Det er ikke kun et spørgsmål om økonomisk forsvarlighed, men også om principperne for fair konkurrence, som bør lede vores beslutninger. Aarhus Lufthavn har gentagne gange vist, at den ikke kan tiltrække den nødvendige private kapital, hvilket klart signalerer til markedet, at investorer ikke ser fremtid med den nuværende forretningsstrategi. Dette burde være en klar indikator for politikerne om, at det er tid til at revurdere deres støtte og i stedet fokusere på at fremme en mere bæredygtig og retfærdig markedsudvikling.

Dette forhold fordrer opmærksomhed og ansvarlighed fra politikernes side. Der er behov for en grundig vurdering af, hvordan offentlige investeringer anvendes, og om de reelt bidrager til at styrke vores økonomi eller blot opretholder ineffektive strukturer. Den manglende evne til at tiltrække privat kapital bør ses som et klart tegn fra markedet: uden en bæredygtig og overbevisende forretningsmodel, er den fortsatte finansielle støtte ikke blot en dårlig offentlig investering, men også en potentielt skadelig handling, der kan forvride markedet til skade for andre aktører og forbrugerne.

Konkurrenceloven er designet til at sikre lige konkurrencevilkår for alle virksomheder, og den offentlige sektors indgriben skal nøje overvejes for at undgå konkurrenceforvridende effekter. Ved konstant at pumpe offentlige midler ind i en virksomhed, der ikke kan klare sig på markedsvilkårene, risikerer vi at underminere hele den struktur, der understøtter sund konkurrence og innovation. Det er vigtigt, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samt Trafikstyrelsen træder ind og nøje undersøger denne sag for at vurdere, om de fortsatte offentlige tilskud overholder de gældende regler og principper for fair konkurrence.

Som samfund må vi spørge os selv, om vi ønsker at støtte en økonomisk kultur, hvor virksomheder kan regne med offentlig finansiering, eller om vi ønsker at fremme en kultur, hvor virksomheder blomstrer baseret på innovation, kvalitet og evnen til at tilpasse sig kundernes- og forbrugernes behov. De politiske beslutningstagere bag Aarhus Lufthavn har et ansvar ikke blot over for lufthavnen, men over for hele det danske samfund, for at sikre, at deres handlinger fremmer denne vision.

Videre er det vigtigt, at alle berørte parter, herunder politikere, erhvervsledere og borgerne selv, engagerer sig i dialog om, hvordan vi sikrer, at offentlige midler anvendes effektivt og retfærdigt. Der skal etableres en mere transparent proces, hvor beslutninger om offentlig finansiering diskuteres åbent, for at undgå potentielle misforståelser og sikre, at alle investeringer er i samfundets samlede bedste interesse.

Den fortsatte støtte til Aarhus Lufthavn rejser ikke blot spørgsmål om økonomisk bæredygtighed, men også om etisk ansvarlighed. Er det forsvarligt at opretholde en forretningsmodel, der gentagne gange har vist sig ikke at være selvbærende, uden signifikante strategiske ændringer eller udvikling?

Det er afgørende, at vi, som ledere og beslutningstagere, anerkender behovet for at reevaluere vores tilgang til offentlige investeringer. Vi må sikre, at disse investeringer ikke blot håndterer kortsigtede behov, men også understøtter langsigtede mål om økonomisk bæredygtighed og konkurrenceevne. Derfor er det vigtigt, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Trafikstyrelsen engagerer aktivt for at sikre, at aktører i ethvert marked spiller efter de regler, der fremmer konkurrence og innovation.

I Aalborg Lufthavn har vi forpligtet os til at drive vores forretning på en måde, der både er økonomisk forsvarlig og i overensstemmelse med markedets krav. Vi forstår betydningen af at investere i fremtiden gennem bæredygtige tiltag og innovation, som kan styrke vores konkurrenceposition uden at kræve kontinuerlig offentlig støtte. Denne tilgang har ikke kun sikret vores økonomiske stabilitet, men også for at bidrage til at sætte endnu højere standarder.

Afslutningsvis er vores ønske, at situationen om Aarhus Lufthavn vil føre til en bredere overvejelse om, hvorledes offentlige midler anvendes, og hvordan vi bedst fremmer et konkurrencedygtigt og retfærdigt marked. Det er tid til, at politikerne bag Aarhus Lufthavn, samt andre offentlige institutioner, tager disse spørgsmål alvorligt og arbejder for løsninger, der ikke kun løser øjeblikkelige udfordringer, men også bidrager positivt til vores økonomis langsigtede sundhed.

Lad os sammen sikre, at vores faktiske erhvervspolitik og offentlige investeringer er i tråd med de værdier, vi værner om i Danmark, og at de fremmer et miljø, hvor alle virksomheder har lige og fair muligheder for at konkurrere og innovere.