Det vil regeringen gøre for luftfarten

Med 38 konkrete initiativer vil VLAK-regeringen gøre livet lettere for blandt andre passagerer, flyselskaber og lufthavne. Få overblikket over initiativerne her.

I VLAK-regeringens længeventede luftfartsstrategi, som blev præsenteret mandag kl. 12, opstiller regeringen 38 konkrete initiativer. Det er en blanding af ting, som regeringen, Trafikstyrelsen og andre vil gå igang med, samt ting, som regeringen tilskynder eller opfordrer især Københavns Lufthavn til.

Københavns Lufthavn, del 1
Initiativ (1) Regeringen vil sammen med Københavns Lufthavn undersøge mulighederne for at udbygge Københavns Lufthavn Station, således det bliver muligt at få flere direkte tog til lufthavnen samt opnå en mere robust togtrafik til Sverige i tilfælde af en genindførelse af svensk IDkontrol.

Initiativ (2) Regeringen støtter Københavns Lufthavns vision om en udbygning til minimum 40 millioner passagerer om året. Regeringen vil i den forbindelse sikre en så effektiv myndighedsproces som muligt.

Initiativ (3) Regeringen lægger vægt på, at Københavns Lufthavn i samarbejde med luftfartsselskaberne finder den bedste løsning med tværbanen. Det er afgørende, at attraktiviteten af lufthavnen ikke risikerer at blive svækket ved en nedlæggelse af tværbanen.

Initiativ (4) Regeringen vil arbejde for, at kravet om, at aktiviteter på Københavns Lufthavns areal skal have en tilknytning til luftfarten eller lufthavnens drift, bliver løsnet i det omfang, at det ikke vurderes at begrænse muligheden for at drive luftfartstrafik nu eller i fremtiden.

Initiativ (5) Regeringen vil undersøge, om der er grundlag for, at øvrige forhold vedrørende Københavns Lufthavns areal kan ændres, således det giver bedre planlægningsmæssige muligheder for lufthavnen.

Initiativ (6) Regeringen vil sammen med de svenske myndigheder arbejde for at sikre mere effektive muligheder for ind- og udflyvning til lufthavnene i Øresundsregionen.

Initiativ (7) Regeringen vil foretage en justering af reguleringsmodellen for Københavns Lufthavn. Det skal sikre en mere ligeværdig og transparent forhandling mellem Københavns Lufthavn og luftfartsselskaberne. Det indebærer bl.a. mere klarhed om fastsættelsen af parametre i modellen samt en kortere takstperiode i ”fall back”. Justeringen af reguleringsmodellen skal danne grundlag for forhandlingerne i 2018.

Initiativ (8) Regeringen vil foretage en justering af reguleringsmodellen, således at en større del af Københavns Lufthavns kommercielle indtjening bliver brugt direkte til at dække omkostninger ved luftfartstrafikken.

Initiativ (9) Regeringen vil indføre en samfundsbegrundet reduktion i forholdet mellem taksten per transferpassager og taksten per lokalt afgående passager i reguleringsmodellen. Det skal bidrage til en fastholdelse af de betydelige samfundsøkonomiske gevinster fra den ekstra tilgængelighed, som knudepunktet sikrer Danmark. Tiltaget vil ligeledes gavne indenrigsflytrafikken, da cirka en fjerdedel af indenrigstrafikken udgøres af transferpassagerer.

Initiativ (10) Regeringen tilskynder Københavns Lufthavn til at undersøge alle muligheder for at foretage en reduktion af takstniveauet for indenrigsoperatørerne inden for rammerne af EU-direktivet. Regeringen noterer sig i den forbindelse, at lufthavnen i dag tilbyder en lavere takst til lavprisselskaberne i GO-terminalen.

Initiativ (11) Regeringen vil indføre servicemål på passagervendte områder i Københavns Lufthavn, startende med servicemål for ventetiden i sikkerhedskontrollen.

Initiativ (12) Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen får hjemmel til at introducere et proportionalt sanktionssystem i tilfælde af, at servicemålene ikke bliver overholdt i Københavns Lufthavn. I yderste fald får Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, gennem lettere adgang i lovgivningen, hjemmel til at udstede påbud.

Initiativ (13) Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil i samarbejde med Københavns Lufthavn gennemføre en analyse af behovet og mulighederne for at indføre servicemål for ventetiden i bagageudleveringen. Det skal endvidere i samarbejde med Rigspolitiet undersøges, om der kan udarbejdes servicemål for den kapacitet, som Københavns Lufthavn stiller til rådighed i paskontrollen.

Security-regler
Initiativ (14) Regeringen ønsker et fokus på de danske security-regler med henblik på at undersøge om der for de mindre lufthavne i Danmark er unødige nationale særregler. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har derfor nedsat en arbejdsgruppe med medlemmer fra luftfartsbranchen, der skal foretage et servicetjek af reglerne.

Initiativ (15) Regeringen vil styrke dialogen mellem de danske myndigheder og andre landes myndigheder for at sikre, at EU-regler forstås og implementeres ens.

Initiativ (16) Regeringen vil på længere sigt på europæisk plan arbejde for at mindske brugen af detailregulering, således der bliver fokus på effekten af sikkerhedsindsatsen fremfor hvordan effekten opnås.

Initiativ (17) Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen indtager som sektoransvarlig myndighed en koordinerende rolle for de myndigheder, som de regionale lufthavne har kontakt til. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sikrer, at myndighederne jævnligt mødes for at koordinere indsatsen omkring de regionale lufthavne. Det skal sikre en god dialog og et effektivt samarbejde mellem myndighederne til gavn for de regionale lufthavne.

Initiativ (18) Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og SKAT vil evaluere den gældende samarbejdsaftale med henblik på at styrke informationsudvekslingen og brugen af fælles tilsyn.

Flyvekontrol
Initiativ (19) Naviair har indledt en undersøgelse af muligheden for at drive de regionale danske lufthavne uden bemanding af kontroltårnene. Der foretages en nærmere undersøgelse i 2017 med henblik på at afklare økonomiske, operative og tekniske aspekter. Den foreløbige plan er at placere et samlet center i Billund.

Færøerne
Initiativ (20) Regeringen vil arbejde for, at der etableres et solidt grundlag for Færøernes beslutning om en overtagelse af luftfartsområdet.

Initiativ (21) Regeringen vil fortsat arbejde aktivt for, at Færøernes ønske om at tiltræde FELO-aftalen bliver imødekommet.

Ruteudvikling
Initiativ (22) Regeringen vil etablere et styrket ruteudviklingsarbejde på tværs af myndigheder, som skal støtte op om ruteudviklingsindsatsen og dermed bidrage til at skabe nye ruter til og fra Danmark.

Initiativ (23) Regeringen vil arbejde for at sikre en fortsat økonomisk opbakning til ruteudviklingsprogrammet Global Connected.

Initiativ (24) Regeringen vil undersøge mulighederne for at øge støtten og styrke indsatsen for ruteudvikling i Vestdanmark.

Luftfartsaftaler
Initiativ (25) Regeringen vil fortsætte arbejdet med at indgå nye luftfartsaftaler med relevante tredjelande på så åbne og liberale vilkår som muligt.

Initiativ (26) Regeringen vil sikre en øget koordination mellem ministerier, således der ved ministerbesøg i relevante lande bliver drøftet luftfartsaftaler.

Initiativ (27) Regeringen vil have fokus på at få liberaliseret eksisterende luftfartsaftaler med relevante lande. Danske og skandinaviske luftfartsselskaber vil blive inviteret til at deltage i relevante fremtidige luftfartsforhandlinger.

Initiativ (28) Transport-, Bygnings- og Boligministeriet vil arbejde for at afdække erhvervslivets behov og USAs krav til registreringen af medlemmer af Global Entry med henblik på at afklare mulighederne for om Danmark kan tiltræde Global Entry.

Arbejdsmarked
Initiativ (29) Regeringen vil arbejde for, at fælles luftfartsaftaler med tredjelande fremmer internationale standarder for arbejdsmarkedet og lige konkurrence.

Initiativ (30) Regeringen vil støtte Europa-Kommissionens arbejde med at begrænse illoyale former for praksis i tredjelande og af operatører i tredjelande.

Initiativ (31) Regeringen vil arbejde for klare og gennemsigtige regler på EU-niveau samt regler, som skal sikre, at selskaber ikke udnytter forskelle i medlemsstaternes lovgivning, herunder implementering og fortolkning af retsakter fra EU, på en måde som ikke var hensigten.

Initiativ (32) Regeringen vil arbejde for mere ensartede retningslinjer inden for EU for tilsynet med arbejdsmiljø om bord på fly. Det skal dels sikre, at alle fly i EU underkastes tilsyn af myndighederne og dels, at tilsynet finder sted efter ensartede regler.

Safety-bidrag og afgifter
Initiativ (33) Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil fortsætte en strømlining af safety-bidraget, således at passagervæksten i Danmark kommer luftfartsselskaberne til gavn i form af et lavere safety-bidrag. Det skal ske samtidig med at sikkerhedsniveauet bliver opretholdt.

Initiativ (34) Naviair vil have et fortsat fokus på at nedbringe ”en routeafgiften” og ”TNC-afgiften” i takt med løbende effektiviseringer af lufttrafikstyringen.

Indenrigsflytrafik
Initiativ (35) Regeringen mener, at indenrigsflytrafikken fremadrettet bør indgå i rejseplanen.dk på lige fod med den øvrige kollektive trafik i Danmark. Det skal styrke synligheden omkring indenrigsflytrafikken.

Københavns Lufthavn, del 2
Initiativ (36) Regeringen tilskynder Københavns Lufthavn til at have fokus på at rammerne for indenrigsflytrafikken bliver tilpasset behovene hos passagerer og operatører.

Initiativ (37) Regeringen opfordrer Københavns Lufthavn til at have et særligt fokus på forholdene for indenrigsflytrafikken i lufthavnens udbygning frem mod 40 millioner passagerer.

Initiativ (38) Regeringen opfordrer til, at Københavns Lufthavn i sine udbygningsplan frem mod 40 millioner passagerer har opmærksomhed på gode adgangsforhold og vejkapacitet til fragtterminalerne.